Kurumsal Çözümler

Kurumsal Çözümler

Sabit Kıymet ve Kar Kaybı Sigortaları

Sabit Kıymet Sigortası işletmenin sahip olduğu bina, fabrika, tesis, makine tesisat, emtia, demirbaş gibi mal varlıklarını doğal afet ve kazalara karşı koruyan sigorta poliçeleridir. Poliçe şartları ve yapılacak ek teminatlar doğrultusunda fiziksel ve maddi hasarlara karşı bu malların güvence altına alınmasını sağlar.

Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası ise yangın poliçesinde belirtilen risklerin gerçekleşmesi halinde, ticari işletmenin maruz kalabileceği maddi kayıpların tazmin edilmesini içerir. Cironun düşmesi, masraf artışı gibi durumlara karşı işlerin aksamadan devam edebilmesini temin eder.

Paket sigorta olarak işlem gören bu sigortalar başta yangın olmak üzere yıldırım, infilak, deprem, sel, su baskını, fırtına, hırsızlık, cam kırılması, ferdi kaza gibi risklere karşı koruyan ek teminatlar içerebilir. Çıkan yangının komşulara sirayet etmesi gibi tehlikelere karşı, poliçeye ayrıca “Yangın Mali Sorumluluk” teminatı eklenebilir.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik sigortaları üretim, montaj ve inşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek risklere ilişkin teminatları içerir. Bu kapsama giren başlıca poliçeler Elektronik Cihaz Sigortası, Makine Kırılması, İnşaat All Risks, Montaj All Risks sigortalarıdır.

Makine Kırılması üretimde kullanılan makinelerde meydana gelebilecek arızalara karşı maddi güvence sağlayan poliçe türüdür. İşletmeden kaynaklanan hatalar ve çevresel nedenler poliçe kapsamına dahil edilebilir

Elektronik Cihaz Sigortası işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütürken kullandıkları cihazları teminat altına alır. Bu cihazların taşınma, bakım, aşırı voltaj yüklenmesi, personel ihmali gibi dış etkenlere bağlı olarak veya beklenmedik nedenlerle bozulması durumunda tamir ve ikame masraflarını karşılar.

Montaj All Risks Sigortası montaj çalışmaları sırasında cihaz, doğal afet ya da insan temelli sebeplerle oluşabilecek riskleri teminat altına alan poliçelerdir. İnşaat All Risks Sigortası inşaat projesinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede, inşaat sahasında oluşabilecek beklenmedik zararlar ve malzeme, doğal afet, insan kaynaklı risklere karşı güvence sağlar. Bu poliçeler all risk olarak düzenlendiği için poliçede özellikle istisna edilmemiş ve konusuna giren tüm riskler kapsamına dahildir.

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortalarının zorunlu ve isteğe bağlı olarak düzenlenen çeşitleri bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta poliçeleri kısaca şu şekildedir:

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası işletme ya da personel tarafından zarar gören 3. şahısların bu zararını işletme adına karşılayacağını temin eder. 3. şahsın yaralanması, yaşamını kaybetmesi ya da malına zarar gelmesi durumlarında talep edecekleri tazminat ödemelerini güvence altına alır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası olası iş kazalarında işverenin hukuki sorumluluklarını teminat altına alır. Kazadan zarar gören personelin işverene yönelik tazminat taleplerinin karşılanmasını sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası sigortalı şirket tarafından üretilen, satılan ve/veya tedarik edilen bir ürünün kusurundan dolayı ürünü kullanan üçüncü kişiler tarafından talep edilecek tazminatın temin edilmesini sağlar. Üçüncü kişilerin yaşayabileceği maddi veya bedensel zararlar kapsam içerisindedir.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortası ticari değeri olan mal ve kıymetlerin kara, deniz, hava ve demir yoluyla taşınması sırasında meydana gelebilecek kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür. Yol çökmesi, çarpışma, devrilme, raydan çıkma, doğal afetlerden kaynaklı nedenler, yangın ve patlama riskleri gibi ek teminatlar poliçeye eklenebilir.

Sigorta mal varlığının nakliye aracına yüklenmesinden malların teslim alınmasına kadar geçen süreyi baz alır. Yurt dışına yapılan nakliyatlarda, alıcının malları teslim almaması halinde gümrük depolarındaki bekleme süreleri havayolu taşımalarında 30 gün, deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün olmak kaydıyla poliçe kapsamına dahil edilir.

Finansal Sigortalar

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası işletmeye ait finansal varlıkların bir yerden bir yere taşınması sırasında trafik kazası, çevresel olaylar ya da hırsızlık gibi nedenlerle zarara uğramasına bağlı olarak işletmeye maddi güvence sağlar. Nakit, çek, senet, kıymetli evrak vb. maddi varlıkları içerir.

Emniyet Suistimal Sigortası sigortalı şirketin bordrolu çalışanının, şirketin mal varlıklarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık yoluyla bunlara sahip olmak gibi suç teşkil eden eylemleri neticesinde işletmenin uğrayabileceği zararı temin eder.

Siber Risk (Veri Koruma) Sigortası yasal mevzuatlar çerçevesinde kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne tabi olan kuruluşların bu yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda ödemek zorunda oldukları masrafları temin eder. Siber saldırılar nedeniyle veri koruma hasarlarına bağlı olarak kuruluşa kesilen idari para cezaları ve iş durmasından kaynaklanan zararlar da kapsam dahilindedir.